REGULAMIN STUDIA MONKEY MANDALA 

PRZECZYTAJCIE UWAŻNIE, ŻEBY PÓŹNIEJ NIE BYŁO

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. Regulamin znajduje się na stronie internetowej oraz bezpośrednio w studiu.

Wykonujemy zabiegi osobom pełnoletnim, nie będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających. W przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty jednego z prawnych opiekunów lub jego zgody na piśmie.

Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.

Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebook lub osobiście w studiu.

Po dokonaniu rezerwacji należy potwierdzić ją w ciągu 3 dni roboczych, poprzez uiszczenie zadatku w wysokości 100zł. Wliczany jest on w cenę tatuażu. Rezerwacja terminu niepotwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca.

Nieprzybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji min 2 dni robocze przed terminem tatuażu jednoznaczne  jest z utratą dokonanej wpłaty zadatku.

Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez klienta terminu. W przypadku braku jego akceptacji propozycji nowego możliwego terminu tatuowanie, klient może ubiegać się o zwrot zadatku.

Przed przystąpieniem do zabiegu,  należy wypełnić „Oświadczenie”.

Projekty przygotowujemy najwcześniej 3 dni przed ustalonym terminem wykonania tatuażu.

Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.

Tatuator może odmówić wykonania tatuażu, jeśli uzna, że zabieg zagraża jego zdrowiu lub bez podania przyczyny.

Prosimy o nieprzeprowadzenie małych dzieci

i zwierząt.

Tatuator ma możliwość odmówić obecności osób trzecich podczas tatuowanie.

Osoby tatuowane muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym.

* oba regulaminy otwierają się w osobnych plikach, zapoznanie się z nimi oznacza Waszą akceptację.